Bir Damla Su                                                                              

                                       

                              

İçindekiler   Gemoloji    MücevherTasarımı    Mücevher   İpekPentür   TaşKesme ve Oyma   Ben kimim   Bağlantılar

     Contents    Gemology   JewelleryDesign   Jewellery   SilkPainting   Lapidary   MyCountry   All about me   Links

.

Gem stones

Inclusions and structural properties

This stone pictures are taken through the microscope, usually gemstones are immersed in heavy liquid and I used horizontal microscopy (see below).   

I used Nikon camera.

 

Takı Taşları

Kapanımlar ve yapı karakterleri

Bu resimler mikroskoptan çekilmiştir. Taşlar ekseri ağır likitlere daldırılarak yatay mikroskopi yardımıyla çekilmiştir.

(aşağıdaki resme bakın).  

Nikon kamera kullandım.

 

BERYL                 BERİL

Growth lines in natural emerald.

Doğal zümrütte büyüme çizgileri.

v like structural properties in emerald

zümrütte v şekilli yapı karakterleri

Two phase inclusions in emerald.

Zümrütte iki faz kapanımlar.

 

paralel two phase incl. in eme. 

zümrütte paralel iki faz kapanımlar 

growth lines in emerald

zümrütte büyüme çizgileri

 

interferance colors under polorazisation

polarizasyon altında görülen karışmış renkler

phenekite xtals in emerald

zümrütte fenekayt kristaller

two phase incl. in emerald

zümrütte iki faz kapanımlar

nailhead incl. in hydrothermal eme.

çivi başı kapanım hidrotermal sentetik

xtal incl.in emerald

zümrütte dikdörtgen kristal

chatham synthetic emerald

chatham sentetik zümrüt

flux synthetic emerald

fluks sentetik zümrüt

growth lines in eme.

zümrütte büyüme çizgileri

 

structural properties inside of emerald and surface of aquamarine

Zümrütte iç yapı ve akuamarinde yüzey karakteri

surface of aquamarine

akuamarinde yüzey karakteri

flux inclusions in synt. emerald

sentetik zümrütte fluks kapanımlar

 

xtal incl. in green beryl

yeşil berilde kristal kapanımlar

tube like incl. in emerald

zümrütte tüp gibi kapanımlar 

DIAMOND                       ELMAS
 

Dark inclusions in a diamond.

kristal kapanımlar

xtal inclusions

kristal kapanımlar

A  fracture in diamond which is called ‘feather’

tüy gibi kapanım

steplike break 

merdiven gibi kırık tipi 

A  fracture in diamond called ‘feather’

tüy gibi kapanım 

 

laser treated

iyileştirme işlemi laser kullanılarak yapılmış

garnet inclusions and  granular girdle, bearding

Pırlantada granüler kuşak görüntüsü ve sakallanma 

garnet inclusions

garnet kapanımlar

 

rain like xtal  inclusions 

yağmur gibi kristal kapanımlar

 

xtal inclusion

kristal kapanım

 

step like structure 

Pırlantada basamak gibi ‘steplike’ kırık görünüşü

The "trigons" of a rough diamond

Ham elmasta trigonlar

 

RUBY                  YAKUT
 

ruby doublet 

yakut dublet 

negatif liquid incl.

negatif sıvı kapanımlar

twinning

step like structure and twinning

basamak gibi yapı karakteri 

bubbles in syn.ruby

sentetik yakutta hava kabarcıkları

star ruby verneuil synthetic

verneuil sentetik star yakut

twinning lamellea in ruby

 

flux synthetic

fluks sentetik yakut

boehmite needles

boehmite iğne kapanımlar

syn.ruby chatham

sentetik yakut chatham

 

faceted rubies

fasetli yakutlar

 

enhanced nat.ruby

 

SAPHIRE                          SAFİR

needle inclusions in saphire

safirde iğne kapanımlar

growthlines in natural saphire

safirde büyüme çizgileri

strain halo in natural saphire

 

dark platelets in saphire

safirde koyu renk kapanımlar 

natural and diffused saphires in liquid

doğal ve difüzyon safirlerin likitte görünüşü

diffused saphire

difüzyon safir

padparacha chatham synthetic

padparasha sentetik safir

natural and diffused saphires, in liquid

doğal ve difüzyon safirlerin likitte görünüşü

 

curved lines in synthetic saphire

sentetik safirde kavisli çizgiler

interferance colors underpolarization in saphire 

safirde polarizasyon altında iç içe geçen renkler

tension halo in yellow saphire

 

two phase incl. in saphire

iki faz kapanımlar

faceted saphire

fasetli safirler

interferance colors underpolarization in saphire

safirde polarizasyon altında iç içe geçen renkler

hydrothermal synthetic saphire, chatham

hidrotermal sentetik safir, chatham

hydrothermal synthetic saphire, chatham

hidrotermal sentetik safir, chatham

diffused

difüzyon

curved growth lines

kavisli büyüme çizgileri

MOISSANITE                     MOSANİT

tread or tube like inclusions 

tipik ipliksi veya tüp benzeri iç karakteristikler

 

 

tread or tube like inclusions 

tipik iplik veya tüp gibi inklüzyonlar

moissanite has continious polish lines at the girdle which look like thin groves 

devamlı şekilde giden eden cila çizgileri 

hair like tube inclusions in moissanite 

saç teli gibi tüp kapanımlar

double lines, outside of this stone look almost black.

çift çizgiler, dıştan bu taşın rengi kurşuni 

hair like tube inclusions in moissanite 

saç teli gibi tüp kapanımlar

shell like break

merdiven gibi kırık şekli

double lines 

çift çizgiler

hair like tube inclusions in moissanite 

saç teli gibi tüp kapanımlar

double lines

çift çizgiler 

double lines

çift çizgiler 

INTERFERENCE FIGURES                       İNTERFERANS FİGÜRLER

uniaxial

 

biaxial

bull's eye

bull's eye

false uniaxial

yanıltıcı uniaxial

airy's spiral

PAVILLON FLUSH OF DIAMOND AND SIMULANTS

PIRLANTA VE BENZERLERİNDE  PAVYON PARILTISI

 

diamond

GGG

CZ

YAG

 
INCLUSIONS AND IDENTIFYING CHARACTERISTICS

KAPANIMLAR VE TANIMLAMAYA YARAYAN KARAKTERLER

garnet inclusions and  granular girdle, bearding

Pırlantada granüler kuşak görüntüsü ve kıl inceliğindeki kırıklar

interferance colors underpolarization in saphire

safirde polarizasyon altında iç içe geçen renkler 

tourmaline inclusions in quartz

kuartzda turmalin kapanımları

brezilian twinning in amethyst

 

xtal inclusion in saphire

safirde kristal kapanım

needle and xtal inclusions in garnet

garnette iğne ve kristal kapanımlar

needle inclusions in garnet

garnette iğne  kapanımlar

xtal inclusion in topaz

topazda kristal kapanım

bread crumb incl. in synthetic amethyst

sentetik ametistte ekmek kırıntısı kapanımları

rutil inclusions in quartz

kuartzda rutil kapanımları

 

xtal inclusion and  strain halo in garnet

garnette kristal kapanım ve bunun yarattığı baskıdan dolayı meydana gelen kırık

xtal inclusion in topaz

topazda kristal kapanım

double lines in zircon

zirkonda çift çizgi

trichite inclusions in tourmaline

turmalinde trichite denen likit kapanımlar

rainlike inclusions in spinel

spinelde yağmur gibi kapanımlar

rhodocrosite 

rodokrosit

treadlike inclusions in moissanite

mosanitte iplik gibi kapanımlar

double lines in moissanite

mosanitte çift çizgiler

girdle of moissanite

mosanitin kuşağı

double lines in moissanite

mosanitte çift çizgiler

double lines in moissanite

mosanitte çift çizgiler

metallic incl. in lapis lazuli 

lapiste metalik kapanımlar

sun spangles in amber

strain halo lily pad in peridot

peridotta kristal kapanım ve bunun yarattığı baskıdan dolayı meydana gelen kırık

break type in lapis lazuli rough

lapis lazulide kırık görüntüsü

syn cat's eye

sentetik kedi gözü

moldavite surface

doğal cam moldavitte yüzey görüntüsü

swirls and bubbles in moldavite

doğal cam moldavittehava kabarcıkları ve dalgalı yapı karakterleri

nailhead inclusion in hydrothermal syn. emerald

hidrotermal sentetik zümrütte çivi başı kapanım

needle inclusions in saphire

safirde iğne kapanımlar

natural glass

doğal cam

natural glass

doğal cam

 

needle inclusions in iolite

iolitte iğne kapanımlar

pleochroisme in iolite

iolitte pleokroizm

 

terracelike face markings on fluorite xtal

floritin yüzünde teras gibi marklar

tube inclusions in emerald

zümrütte tüp kapanımlar

natural glass

doğal cam

syn.spinel immersion

sentetik spinel likit içinde

brezillian twinning in amethyst

 

zebra skin in amethyst

ametistte zebra derisi denen kapanımlar

bread crumb incl. in synthetic amethyst

sentetik ametistte ekmek kırıntısı kapanımları

zebra skin inclusion in amethyst 

ametistte zebra derisi denen kapanımlar

VARIOUS MINERALS AND ORGANICS

BAZI MİNERAL VE ORGANİKLER

chrysocolla

faceted emeralds

fasetli zümrütler

rose quartz

pembe kuartz kristal

smoky quartz rough and cab

ham ve kaboşon isli kuartz

citrine rough

ham sitrin

jasper

diaspore

fluorite

garnets tumbled

iolite rough and faceted

ham ve fasetli iolitler

lapis lazuli

rough moonstone

ham aytaşı 

moss agate

yosun agat

turqoise

türkuaz

malachite

malahit

dioptase

dioptaz kristali

coral

mercan

diopside

ametrine rough and cabochon

ham ve fasetli ametrinler

carved ametrine

oyularak hazırlanmış ametrin

rough amethyst cristal

ham ametist kristal

zoizite and ruby

zoizite ve yakut

sugilite rough 

ham  sugilit

 

sugilite rough and cut

ham ve kesilmiş sugilit

chalcedony

kalsedon

chalcedony

kalsedon

carnelian

akik

tree agate

ağaç agat

agate cab

agat kaboşon

citrine

sitrin kristalleri

snowflake obsidian

topaz

aquamarine rough

ham akuamarin

culture pearls

kültür incileri

mother of pearl

sedef

chrysoprase

krisofraz

aquamarine

akuamarin

ivory fosil

fosil fildişi

 

amber cabs

kehribar kaboşonlar

jet

chalcedony dyed

boyanmış kalsedon

amazonite feldspar microcline

charoite

ourmaline cabs

turmalin kaboşonlar

black tourmalin xtal

siyah turmalin kristal

kunzite

kunzit

moonstone cabs

aytaşı kaboşonlar

smoky quartz rough and cab

ham ve kaboşon isli kuartz

carved labrodorite

oyulmuş labrodorit

blue chalcedony

mavi kalsedon

tourmaqline beads and cabs

turmalin boncuk ve kaboşonlar

amethyst cabs 

ametist kaboşonlar

tiger eye

kaplan gözü

desertrose

çöl gülü

horizontal microscope

yatay mikroskop